ACTUAC B.V.
Postbus 322
3440 AH Woerden
Telefoon +31 (0) 348 42 33 22
Fax +31 (0) 348 42 32 22
info@actuac.nl

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Actuac: de besloten vennootschap Actuac B.V. (Actuarieel Advies Centrum), gevestigd te Woerden.
b. Opdrachtgever: de partij die Actuac opdracht geeft werkzaamheden te verrichten.
c. Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Actuac om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en uitvoering opdracht
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Actuac is aanvaard.
b. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Actuac overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor de juiste uitvoering van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
c. Alle werkzaamheden die door Actuac worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Actuac, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald

4. Betaling
a. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Actuac is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever aan Actuac een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebreke­stelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Actuac het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het gestaffelde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in het geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien Actuac kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5. Reclames
a.
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na uitvoering en/of verzending van hetgeen waarover wordt gereclameerd aan Actuac te worden kenbaar gemaakt.
b. Reclames als onder a. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om op grond van enige reclame met betrekking tot bepaalde werkzaamheden de betaling uit te stellen of te weigeren van gefactureerde werkzaamheden waarop de reclame geen betrekking heeft.

7. Aansprakelijkheid
a.
Actuac zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Actuac kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Actuac onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Actuac voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Actuac die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Actuac voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Actuac in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Actuac of van haar leidinggevende ondergeschikten.
b. Bij het inschakelen van derden door Actuac, zal Actuac steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Actuac is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Actuac aansprakelijk is voor fouten van door Actuac ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Actuac bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

8. Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Actuac en de opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

ACTUAC, actief actueel accuraat!